Интервју: Марија Мирческа – Млади лидери

Марија Мирческа
Студент на Економскиот Факултет – Прилеп при Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола


Повеќе

Интервју: Мартина Младеновиќ – Млади лидери

Мартина Младеновиќ
Дипломиран економист во областа Меѓународна Економија и бизнис – Економски факултет Прилеп


Повеќе

Интервју: Јане Коруноски – Млади лидери

Јане Коруноски
Студент на Факултетот за Психологија Меѓународен Славјански Универзитет Г.Р.Державин Битола


Повеќе

Анкета: „Невработеност и иселување на младите од Општина Прилеп“

Во периодот од 18.09.2014 до 25.09.2014 во рамки на проектот „Младински Фронт“ се спроведе елeктронска анкета со фокус на состојбите со невработеноста и иселувањето на младите од Општина Прилеп. Напоредно со структурната поделеност според возраст, образование и период на чекање за вработување, нашето истражување во преден план има за цел да го прикаже видувањето на младите за нивната иднина дома или во странство, како и сликата за причините кои натежнуваат во носењето на одлуката да го напуштат Прилеп и Македонија. Повеќе

Оставете ни коментар!

Добрите лидери прво мора да бидат добри службеници...